Nowhere Land

Wednesday, October 12, 2005

Survey

Có kết quả survey này trên BBC (do viện Gallup tiến hành nên chắc cũng tương đối đáng tin cậy). Survey này cho thấy một số điều về tâm lý dân tộc Việt Nam trong thời điểm hiện nay.

Và đây là khảo sát toàn cầu:

Có thể rút ra một số ý từ bài này:

1. Người Việt có tư tưởng cầu an, hài lòng với hiện tại và ít muốn thay đổi cuộc sống của mình vào bậc nhất trên thế giới.

2. Người Việt thiếu lòng tin với các thể chế chính quyền mình hiện có. Có thể điều này vừa phản ánh truyền thống thiếu tin cậy chính quyền, nhất là chính quyền trung ương (Phép vua thua lệ làng), vừa là tâm lý hiện tại trong giai đoạn hiện nay, trước nhiều bê bối trong hệ thống chính quyền (tham nhũng, quan liêu...).

3. Tính dân tộc (nationality) của người Việt rất mạnh, so với các dân tộc khác. Người Việt ít đặt nặng vấn đề tôn giáo, và trong hội nhập quốc tế, xác định bản sắc (identity) của mình trên cơ sở là người Việt Nam hơn là những thuộc tính chung khác (như là người Á châu)

7 Comments:

Post a Comment

<< Home