Nowhere Land

Monday, May 02, 2005

Problem

Do một lỗi ngớ ngẩn, tớ đã xoá địa chỉ email và YIM cũ của mình, cùng tất cả các thư từ và contacts ở trong đó, hichic. :(( Lại còn 3, 4 cái mailgroups mà mình có tên nữa chứ. Thế là chào vĩnh biệt cái địa chỉ email đã đi với mình từ năm 97 hay 98 đó tới giờ.

Địa chỉ email mới của tớ (for your info): vhlinh76@gmail.com hoặc vhlinh16@yahoo.com. YIM cũng tương ứng (vhlinh16). Giờ lại phải lụm cụm đi add lại từng cái account trong YIM mới buồn chứ.

17 Comments:

Post a Comment

<< Home