Nowhere Land

Tuesday, September 06, 2005

Em Thuý- by Trần Văn Cẩn

2 Comments:

  • Tấm họa này rất ấn tượng. Làm mình muốn "return to the age of the innocence."

    Chắ "em Thúy" bây giờ đả trở thành "nội" hay "ngoại" gì rồi hả?

    T.

    By Anonymous Anonymous, at 9/07/2005 9:21 PM  

  • Best regards from NY! »

    By Anonymous Anonymous, at 3/06/2007 5:53 AM  

Post a Comment

<< Home